תנאי שימוש

 1. השימוש באתר האינטרנט הינו בכפוף לכל תנאי השימוש המפורטים להלן.
 2. אתר זה מופעל ומנוהל על ידי חברת רונית רפאל מדע היופי בע"מ בע"מ (להלן: "מפעילת האתר") למטרת פרסום ושיווק של שירותים ו/או מוצרים של מפעילת האתר, לרבות באמצעות גופים פרסומיים איתם עובדת מפעילת האתר (להלן: "מפרסמים").
 3. השימוש באתר הוא בכפוף להסכמת הגולש באתר (להלן: "הגולש") לכל תנאי השימוש ותנאי הפרטיות שיפורטו מטה. ככל שהגולש אינו מסכים למי מהתנאים, הוא אינו רשאי לעשות שימוש כלשהו באתר.
 4. תכני האתר (להלן: "תכני האתר") הינם כל המידע מכל סוג ובכל צורה ואופן המופיעים באתר, לרבות טקסט, תמונה, אנימציה, קוד מקור, עיצוב, אלמנטים גרפיים, רכיבים אינטראקטיביים.
 5. האתר נועד להיות אתר אינפורמטיבי / שיווקי בתחום אסתטיקה רפואית וקוסמטית מתקדמת. תכני האתר הינם כמו שהם (AS IS) וללא אחריות כלשהי. תכני האתר אינם מהווים עצה רפואית, אינם מהווים חוות דעת מקצועית ואינם מהווים תחליף להתייעצות עם מומחה. הגולש מצהיר ומאשר בזאת כי לא תהיה לו כל זכות ו/או טענה ו/או תביעה כלפי מפעילת האתר וכי כל שימוש שיעשה באתר לרבות הסתמכות כלשהי על תכני האתר, יהיה על אחריותו המלאה והבלעדית.
 6. על אף שמפעילת האתר פועלת בכדי שהמידע שמופיע באתר יהיה מדויק ומושלם, ייתכנו טעויות במפורסם באתר. בעצם הגלישה באתר מבהיר הגולש, כי לא תהינה לו טענות כלשהן כנגד מפעילת האתר בגין טעויות או מידע שגוי, או מידע שאינו מעודכן שהופיע באתר, ו/או בגין כל תוצאה שתגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע המצוי באתר.
 7. הגולש רשאי להשאיר פרטי יצירת קשר לצורך קבלת פרסומים שונים והודעות על מבצעים המתפרסמים באתר מעת לעת. במידה והגולש יסכים לאפשרות זו, הגולש מתחייב למלא פרטים נכונים, מלאים ומדויקים בלבד.
 8. הגולש מאשר בזה למפעילת העמוד להעביר את פרטיו האישיים לצדדים שלישיים בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. הגולש מאשר, כי לא תהייה לו כל טענה ו/או תביעה בהקשר להעברת פרטיו האישיים כאמור לעיל. מפעילת האתר מתחייבת כי פרטי הגולש ישמשו רק לצורך שליחת עדכונים, הודעות, פרסומים, מידע שיווקי וכיו"ב במדיה אלקטרונית ו/או אחרת, לרבות, אך לא רק, הודעות SMS, MMS, WAP, דואר אלקטרוני וכיו"ב. בכל עת, יכול הגולש לפנות למפעילת האתר בכתב לכתובת הדוא"ל: [email protected]בבקשה להסירו מרשימת התפוצה למידע. מידע הדרוש למפעיל לשם ניהול עסקיו – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצע הגולש באתר – יוסיף להישמר אצל המפעיל על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות של מפעיל האתר לגולש.
 9. מפעילת האתר תהיה רשאית לעשות שימוש במידע המתקבל על הגולש לצרכים סטטיסטיים ולשמור את המידע לצרכיה. המפעילה תהיה רשאית לשתף גופים פרסומיים במידע לפי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן, שומרת לעצמה המפעילה את הזכות לשמור עותק ו/או גיבוי של המידע לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 10. לצורך פעילות האתר, ולצורך איסוף מידע לגבי השימוש של הגולש באתר על מנת לנתח יתכן והאתר יעשה שימוש ב"עוגיות"(Cookies) , קבצים אלה מאוחסנים בספריות שונות בהתאם לדפדפנים שבהם הגולש עושה שימוש כגוןTemporary Internet Files  או ספריית cookies או בכל ספרייה אחרת. קבצים אלה כוללים מידע ונתונים על פעילות הגולש האתר. ככל שירצה הגולש להימנע מקבצי עוגיות, הדבר יתאפשר באמצעות הגדרת חסימת קבצי העוגיות ו/או מחיקתם במחשב הגולש ועל ידו בכל עת, ואולם במצב כזה יתכן והגולש לא יוכל להשתמש בחלק משירותי האתר.
 11. למען הסר כל ספק מובהר, כי מילוי פרטי הגולש, ושליחתם מהווה הסכמה לשיגור דברי פרסומת וכי מילוי פרטי הגולש מהווה משא ומתן לרכישת נכס או שירות על פי סע' 31א.(ג)(1) לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח – 2008 .
 12. השארת פרטים מותרת לגולשים מעל גיל 18. מפעילת האתר מבהירה, כי אין לרשום לשירות המוצע באתר גולשים ללא הסכמתם ו/או ידיעתם. במקרה של רישום ללא הרשאה, ניתן לפנות בבקשה להסרה מרשימת התפוצה באמצעות דואר אלקטרוני, ומפעילת האתר תפעל להסרת הגולש מרשימת התפוצה של האתר לא יאוחר מ 72 שעות ממועד אישור קבלת הדוא"ל.
 13. סריקת רובוטים (robots, crawlers, spiders) של תכני האתר מותרת אך ורק עבור רובוטים של חברות מנועי החיפוש, ואך ורק למטרת הוספת האתר לאינדקס מנועי החיפוש. חל איסור על שימוש ברובוטים לסרוק את תוכן האתר לכל מטרה אחרת, לרבות סריקה על-ידי גורמים שאינם חברות מנועי החיפוש. איסור זה חל על חברות אם, חברות בת וחברות אחות של חברות החיפוש הגדולות.
 14. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, בתכני האתר שמורות למפעילת האתר. למען הסר ספק מובהר, כי השימוש באתר אינו מקנה למשתמש בו זכות כלשהי. חל איסור מוחלט להעתיק חלק כלשהו מהאתר לכל מטרה שהיא ובכל צורה שהיא, טכנולוגית ואחרת. איסור זה כולל איסור על העתקת כותרות, טקסטים, מוסיקה, מנגינה, רכבי אודיו ואפקטים, תמונות, גרפיקה, עימוד, אלמנטים עיצובים, קישורים  וקוד המקור.
 15. חל איסור מוחלט לבצע בתוכן או בכל חלק מהאתר כל סילוף, פגימה או שינוי אחר כלשהו מכל סוג, לרבות הצגת כל חלק מהתוכן.
 16. הגולש מסכים ומצהיר כי אין לו ולא תהיה לו כל טענה כלפי מפעילת האתר בכל מקרה בו נפגעה אבטחת האתר באופן מלא או חלקי. כמו כן, הגולש מצהיר ומתחייב כי לא יעשה שימוש כלשהו שיפגע באבטחה ו/או בשלמות מערכותיה של מפעילת האתר, באופן כלשהו. הגולש נותן הסכמתו לכך שמפעילת האתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תהיה רשאית לנקוט בכל פעולה כדי להגן על האתר, השירותים ומערכות המחשוב שלו, גם אם פעולות אלו עלולות, עקב קשיים טכנולוגיים, לחסום או לעכב גם שימוש לגיטימי באתר.
 17. הגולש מצהיר ומסכים, כי ייתכנו שיבושים ו/או תקלות ו/או שינויים באתר ו/או בגלישה לאתר עקב נסיבות חיצוניות אשר אינן תלויות במפעילת  האתר. מפעילת האתר אינה מציגה מצג כלשהו לגבי התאמה, אמינות, זמינות, תקינות, העדר טעויות ודייקנות האתר ותכניו, לכל מטרה שהיא, וכן לגבי היעדר וירוסים, רכיבים מזיקים אחרים בהם, או העדרן של תקלות טכניות באתר ו/או במערכות המחשוב של המפעיל.
 18. הגולש מצהיר כי ידוע לו כי הגלישה לאתר וחיפוש או פרסום באמצעותו תלויה בגורמים טכנולוגיים שאינם תמיד בשליטת מפעילת האתר, כמו זמינות ותקינות של רשת האינטרנט ורשתות תקשורת אחרות וכן ציוד הקצה שברשות הגולש. לפיכך, לא יהיה רשאי הגולש להעלות כלפי מפעילת האתר כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה משפטית או אחרת בכל הנוגע לאובדן, הוצאה, עוגמת נפש, נזק מכל מין וסוג שהוא, לרבות, אך לא רק נזק גוף או הפסד, ישירים או עקיפים, בגין כל טעות, תקלה, פגיעה באיכות או כשל בהעברת השירותים, ככל שטעות, תקלה או כשל כאמור נובעים, במישרין או בעקיפין, מתקלה, כשל וכיו"ב בגורמים טכנולוגיים שאינם בשליטת מפעילת האתר.
 19. האמור בתקנון זה בא להוסיף ואינו גורע ו/או פוגע מכל חסינות, הגנה הגבלה ו/או פטור מאחריות המוענקים למפעילת האתר ו/או אשר יוענקו לה בעתיד על-פי כל דין.
 20. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים ו/או  מצגים אחרים בדבר מפעילת האתר ו/או האתר, בכתב או בעל-פה, מכל מין וסוג שהוא ומכל מועד שהוא, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין הוראות הסכם זה והן אשר תקבענה.
 21. על תקנון זה יחול הדין הישראלי וסמכות השיפוט תהיה נתונה לבתי המשפט בתל אביב בלבד.
 22. לבירורים ושאלות ניתן לפנות באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת הדוא"ל הבאה:  [email protected]וייעשו מירב המאמצים להשיב לכל בירור ו/או שאלה.
 23. מפעילת האתר תהיה רשאית בכל עת לשנות את תנאי השימוש באתר ללא מתן הודעה מקדימה. הנוסח העדכני והמופיע באתר גובר על כל נוסח קודם.
 24. השימוש בלשון זכר בתקנון זה, נעשה לשם הנוחות בלבד.

 

הגבלת אחריות

 1. אין לראות באמור באתר זה משום יעוץ אישי או כל סוג יעוץ אחר; לשם כך על הגולש להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים על מנת לקבל ייעוץ מתאים וקונקרטי. מובהר ומוסכם מראש, כי אין בשימוש באתר, על ידי הגולש כדי ליצור בין הצדדים מערכת יחסים משפטית כלשהי, לרבות כזו של יועץ, קבלן, ספק שירות וכיו"ב, וכי אין כל מחויבות משפטית שהיא כלפי המשתמש. מובהר בזה כי חרף האמור בכל פרסום, שיחת ייעוץ, שמועה, מראה וכיו"ב, הן לעניין תכני האתר והן לעניין השימוש הפיזי בו, הגולש מצהיר בזה כי אין ולא תהיינה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מפעילת האתר ו/או מי מטעמה.
 2. הגולש נותן את הסכמתו למפעילת האתר להעביר את פרטיו האישיים לגופים פרסומיים, לשם יצירת קשר במייל או בטלפון, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר. הגולש מסכים ומאשר בזאת, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה בקשר להעברת פרטיו האישיים כאמור לעיל.
 3. בכל מקרה של רישום גולש ללא הרשאה או לצרכי עדכון פרטים אישיים, יוכל הגולש  לפנות אל מפעילת האתר ולבקש את הסרתו מרשימת התפוצה או לעדכון הפרטים, וזאת  באמצעות דוא"ל, ומפעילת העמוד תפעל להסרת הגולש מרשימת התפוצה בתוך מ-72 שעות מהמועד שבו יתקבל אישור על קבלת הדוא"ל.

לפגישת אבחון מקצועי ללא עלות

לחיפוש הקלידו כאן: